Tư vấn về các sản phẩm cần hỗ trợ cho dịch vụ foot massage tại Spa

Jun 10, 2021

Tư vấn về các sản phẩm cần hỗ trợ cho dịch vụ foot massage tại Spa

Tôi chuẩn bị mở dịch vụ foot massage nhỏ, xin chuyên gia tư vấn cho tôi lời khuyên về các dụng cụ cần hỗ trợ để dịch vụ được thêm chất lượng?